Prachov 27
Provozní řád sportovní ubytovny Prachov 27

Vážení hosté, vítáme vás v naší ubytovně a přejeme vám příjemný pobyt!Ubytování hosta


 • Hosté se po příjezdu zapíší do knihy hostů – vždy alespoň jedna osoba, která zastupuje jeden pokoj, v případě pronájmu celé ubytovny alespoň jedna osoba, která zastupuje skupinu ubytovaných. Za tímto účelem předloží host ubytovateli ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Při pronájmu celého objektu se zapíše do knihy také stav elektroměru.

 • Host obdrží ke každému pokoji svazek dvou klíčů, z nichž jeden je od pokoje a druhý od vstupních dveří do ubytovny.

 • Hosté jsou povinni uvolnit pokoje do 10.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že hosté ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s ubytovatelem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.

 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení, pokud má volný pokoj, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.

 • V pokoji může host přijímat návštěvy pouze s předchozím oznámením odpovědnému pracovníkovi.

 • Kontakt s ubytovatelem je umožněn na telefonním čísle +420732277593.
 • Cenové podmínky a ubytovací služby započítané v cenách


 • V cenách dle ceníku poskytovaných služeb je započítáno užívání pokoje a ostatní standardní služby.

 • Za ubytování je host povinen zaplatit v souladu s platným ceníkem ubytovny. Při objednávce ubytování v den nástupu platí host ubytování při nástupu. Platbu lze provést hotově.

 • Přeje-li si host připojení na internet, je mu v celém objektu k dispozici wifi připojení. Heslo na wifi je 1111111111 (10x1).
 • Práva a povinnosti ubytovaných hostů


 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.

 • V pokoji nebo společenských prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • V objektu ubytovacího zařízení není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).

 • Host je povinen při odchodu, zhasnout světla a zavřít okna, pokud není domluven s  ubytovatelem o tom, že okna zůstanou otevřena.

 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

 • Hosté jsou povinni třídit odpady podle návodu vyvěšeného v zázemí pro hosty.

 • Hosté jsou povinni hlásit provozovateli všechny závady, které se objeví během jejich pobytu.

 • V podkroví je hostům zakázána jakákoliv manipulace s otevřeným ohněm.
 • Práva a povinnosti provozovatele


 • Odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

 • Umožnit hostům zapůjčení ložního prádla. Praní prádla zajišťuje vybraná prádelenská služba.

 • Po ukončení pobytu provádět dezinfekci pokojů, kuchyně a sociálního zařízení dezinfekčními prostředky.

 • Nakládat s odpady podle vypracovaného plánu na třídění odpadu.
 • Závěrečná ustanovení


 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů.

 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby.

 • Stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá ubytovatel.

 • Ubytovací řád je pro všechny ubytované hosty veřejně přístupný ve společenské místnosti a na každém pokoji. • Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. července 2016.